PRIVACY-STATEMENT


In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan ons bezorgt. Indien u dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze on-line dienstverlening.


DISCLAIMER


1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
*de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
*de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina
*gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
*u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
*de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
*schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.


2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. Alle prijzen op deze site zijn exclusief 21% doordat wij enkele leveren naar bedrijven en voor export. De prijzen op deze site zijn indicatief en niet bindend.

12. Door het opgeven van zijn emailadres verklaart de persoon dat wij deze mogen gebruiken om hem/haar in de toekomst te informeren over ons bedrijf en zijn aanverwante producten en diensten. Mares verklaart deze verworven gegevens niet door te geven ofte verkopen aan derden.


Deze disclamer is van toepassing op alle pagina's met betrekking tot of in relatie met Architectenbureau Bressers Bvba. Kasteellaan 479/001 - 9000 Gent. T 09/225 94 54 architectuur@bressers.be opgesteld door mr FJ Van Eeckhoutte, ICT-advocaat.